NAAR TOP
Image Alt

Thematische werkgroep: Houtverbranding

Houtstook en beleid? Vlaanderen spuit mist

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
 • Auteur
  Berichten
 • #10219
  Bart Vanwildemeersch
  Sleutelbeheerder

  Wat betreft de doelen van Vlaanderen voor houtstook. Deze staan in het luchtbeleidsplan en de Green Deal.

  p.15: “ACTIEPLAN VOOR DE HUISHOUDENS EN TERTIAIRE SECTOR

  De belangrijkste aandachtspunten bij de huishoudens en de tertiaire sector zijn enerzijds de emissies door

  verbranding van hout en anderzijds het gebruik van een aantal solventhoudende producten.

  Om de emissies van huishoudelijke houtverbranding aan te pakken, werd een Green Deal afgesloten met de

  sectorfederatie en andere belanghebbenden en overheidsinstellingen rond huishoudelijke houtverwarming. De

  deelnemende partijen engageren zich tot de uitvoering van concrete acties. De belangrijkste acties zijn gericht

  op het uitfaseren van oude vervuilende kachels en open haarden, technische ontwikkelingen voor nieuwe

  toestellen, visievorming en de stimulering van correct stookgedrag (kwalitatief hout en correct gebruik van de

  kachels zelf). Ten slotte besteden we ook aandacht aan de verbetering van de kennis over zowel het bestaande

  park als de emissies van zowel de verschillende types toestellen.

  Voor de NMVOS-emissies door het huishoudelijk gebruik van producten is het reductiepotentieel beperkt, maar

  onderzoeken we de mogelijkheid tot bijkomende maatregelen.

  Voor een goed overzicht van (en ontgoocheling door) de maatregelen, verwijs ik je door naar pagina 137 van het plan. Alles hangt samen met de vervanging van de oude kachels door de green deal.
  Hiervoor is eerst de vervangingspremie goedgekeurd en later (ik denk 2014) komt de visie. Dat is de hoofdreden waarom wij uit de groep van de Green Deal zijn gestapt. Dit is geen beleid voeren, maar vooral zorgen dat de economie goed bediend wordt.
  Maar Demir schrapt ze al weer: ‘ De kachelpremie en de premie voor zero-emissie-voertuigen worden geschrapt.’

   

   

  Interessant is ook deze, in aanvulling op de vraag naar fijnstoffilters: Nieuwe gebouwen trekken lucht aan van buiten. Door het installeren van filters, kan ook de lucht van buiten properder worden (p. 40 Luchtbeleidsplan):
  “Fijnstoffilters kunnen de blootstelling aan verkeersgerelateerde luchtvervuiling verminderen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is wel een regelmatige vervanging van de filters en een goed onderhoud van het ventilatiesysteem. Bij slecht onderhoud of ontwerp van deze systemen, bestaat het risico dat de luchtkwaliteit in gebouwen slecht wordt 33 . De combinatie van PM-filters en actief-koolstoffilters kan de geur en PMconcentraties als gevolg van houtrook verminderen. De hinder vermindert dan, maar de carcinogene PAK’s verminderen echter niet significant34 .”

  #10387
  Bart Vanwildemeersch
  Sleutelbeheerder

  Ter info: stavaza Green deal 2020 jan:

  Beste ondertekenaar, relevante derde en betrokkene bij de Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming,

   

  Een jaar na ondertekening van de Green Deal, stellen we je graag op de hoogte van een stand van zaken.

   

  Er werden het voorbije jaar immers belangrijke stappen gezet, die in deze fase van uitvoering van de Green Deal evenwel minder zichtbaar waren voor de buitenwereld.

   

  Als eerste essentiële stap werd in januari 2019 de stuurgroep opgericht, die drie werkgroepen “Verbetering van het huishoudelijk stookpark op korte termijn”,  “Kennisopbouw” en “Horizontale werkgroep” in werking zette. De stuurgroep kwam in 2019 drie maal samen voor de opvolging van de voortgang en planning van de Green Deal. De werkgroepen “Verbetering” en “Kennisopbouw” kwamen elk twee keer samen. Zij focussen op de uitvoering van de individuele acties.

   

   

   

  Het voorbije jaar werd divers onderzoekswerk opgestart en uitgevoerd. Dit moet de basis moet leggen voor effectieve actie op het terrein voor het behalen van de doelstellingen van de Green Deal. Ter herinnering: de doelstellingen en acties richten zich enerzijds op het kachelpark, namelijk emissiereductie, buitengebruikstelling van oude vervuilende toestellen (en de inzameling ervan), betere installatie, onderhoud en gebruik en betere monitoring van de samenstelling van het park (in combinatie met eventuele registratie). Anderzijds zijn er ook meer wetenschappelijke doelstellingen die focussen op uitstootcijfers, metingen en effecten van houtverbranding.

   

  Binnen de werkgroep “Verbetering van het huishoudelijk stookpark” werden de volgende onderzoeken opgestart en afgewerkt:

  • Onderzoek naar haalbaarheid en potentieel van uitfasering van oude, vervuilende stook­installaties (kachels /open haar­den) – ikv actie 1.1.1, liep af begin 2020
  • BBT-studie Huishoudelijke Houtverwarming (inclusief systemen van retrofitting) – ikv acties 1.1.2 en 1.2.2, loopt af begin 2020
  • Praktijktest via schoorsteenvegers ter effectieve gedragsverandering bij kachelgebruikers rond het gebruik van droog hout. Test van een folder ‘stookdroog’, al dan niet in combinatie met een gratis houtvochtmeter – ikv actie 1.3.4, loopt af medio 2020

  Bijkomende onderzoeken worden opgestart begin of in de loop van 2020: onderzoeken rond filtering van binnenkomende lucht, rond hinder en klachten in kader van een toekomstige betere handhaving, rond codes van goed praktijk voor schouwmonden, aanzuigmonden van ventilatiesystemen en goed gebruik van kachels en rond de wenselijkheid en de mogelijkheid om Vlaamse regelgeving uit te werken die voorwaarden oplegt voor de installatie en periodiek onderhoud van een houtkachel en rookgasafvoer. Daarnaast wordt in 2020 verder werk gemaakt van een keuzetool die particulieren (die kiezen voor houtverwarming) kan helpen in de keuze van het meeste geschikte toestel.

   

  Binnen de werkgroep “kennisopbouw” zijn volgende onderzoeken en acties lopend of afgewerkt:

  • Milieuschadekosten van verschillende technologieën van woningverwarming – ikv actie 2.2.4, afgewerkt eind 2018 en gepubliceerd.
  • Ontwikkelen van een methodologie voor de opvolging van de samenstelling van het kachelpark in Vlaamse huishoudens – ikv actie 2.1.2, liep af eind 2019.
  • Het beter in kaart brengen van houtrook door middel van meting en modellering (actie 2.2.1). In de loop van 2019 verving VMM zijn monitoren voor black carbon in heel Vlaanderen door nieuwe types die ook houtrook meten. Deze nieuwe techniek zal in 2020 verder onderzocht worden. VMM zal in 2020 ook het effect van houtverbranding visualiseren aan de hand van nieuwe modelberekeningen op lokale schaal. De eerste publieke analyses van de metingen en het modelleerwerk worden verwacht medio 2020.
  • Humane biomonitoring: verder onderzoek naar de blootstelling en effecten in de mens en onderzoek naar de impact van houtverbranding op de binnenlucht, – ikv acties 2.2.2 en 2.2.3, resultaten eind 2019, communicatie begin 2020.

  Een korte weerslag van de stuurgroepvergaderingen en een link naar gepubliceerde studies is terug te vinden op http://www.greendeals.be (zie Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming).

   

  We hopen dat iedereen die minder nauw betrokken is bij de Green Deal hierbij opnieuw geïnformeerd is en horen het graag  als er specifieke vragen zijn.

  #10388
  Bart Vanwildemeersch
  Sleutelbeheerder

  Stavaza Green Deal 2020 frbuari:

  De conceptnota was opgesteld op vraag van één van de stuurgroepleden en betreft een intern document. De intentie van de conceptnota was niet om reeds te starten met de ontwikkeling van een visie, maar om een voorstel tot aanpak van visieontwikkeling aan te geven waarin wordt duidelijk gemaakt hoe deze visieontwikkeling binnen de Green Deal HH concreet tot stand kan worden gebracht. De aanpak die in de conceptnota werd voorgesteld is een combinatie van een top-down en bottom-up benadering: de visie en toekomstige rol voor huishoudelijke houtstook zal enerzijds bepaald dienen te worden binnen de contouren van de bredere beleidscontext die voorhanden is (energie, klimaat, gezondheid, bio-economie, luchtkwaliteit, …) en anderzijds bepaald worden door antwoorden te geven op nog openstaande vragen. Voor deze antwoorden zullen we grotendeels steunen op de resultaten en bevindingen die zullen komen uit de lopende acties.

   

  Met de recente goedkeuring van het VEKP, luchtbeleidsplan en beleidsnota’s Energie, Klimaat en Omgeving dient de beleidscontext die in conceptnota was geschetst geactualiseerd te worden. Wat de openstaande vragen betreft waarop de antwoorden nuttig kunnen zijn voor de verdere concretisering van de visieontwikkeling (onder meer met betrekking tot evoluties in beschikbaarheid van brandhout en nieuwe schone technologieën), geeft onderstaande tabel een overzicht en selectie van een aantal van deze vragen. In de laatste kolom van de tabel wordt aangeven welke actie of welke partner van de Green Deal (een deel van) het antwoord op deze vragen kan bieden.

   

   

  Vraag Welke actie / Wie
  Verontreiniging Welk niveau van luchtverontreiniging binnen- en buitenshuis is aan­vaardbaar? Acties 2.2.1 t/m 2.2.3

  EKG (luchtbeleidsplan)

  VPO (binnenmilieueisen)

  Welk type vervuilende houtverwarmingstoestellen moeten priori­tair aangepakt (via retrofit)/uitgefaseerd worden? Acties 1.1.1 t/m 1.1.3
  Welke emissieniveaus van nieuwe houtverwarmingstoestellen zijn nog toegelaten (lage, ultra-lage)? Welke houtverwarmingstoestel­len zijn toelaatbaar in de toekomst? Via welk pad? Acties 1.2.2, 1.2.3 en 2.2.1
  Welke maatregelen kunnen garanderen dat emissieniveaus in reële omstandigheden onder controle blijven? Verbeterd onderhoud en gebruik, enkel inzet van automatische toestellen …? Acties 1.1.2, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6 en 2.1.1
  Wat zijn de voor- en nadelen van een gemoderniseerde hout­verbranding in vergelijking met andere hernieuwbare verwarmings­technologieën? Actie 2.2.4, …
  Is onderscheid tussen dun- en dichtbevolkte gebieden gepast (indachtig grotere impact op gezondheid en hinder in dichtbevolkte gebieden en mogelijk beperkter aanbod van alternatieven in landelijke, dunbevolkte gebieden)?

  In welke mate wijzigt de impact van houtstook bij een shift van huishoudelijke houtstook naar houtstook in middelgrote installaties (cfr. In ontwikkeling zijnde energiestrategie)?

  Actie 2.2.1, VEA
  Brandhout Welke houtstromen komen (volgens cascadeprincipe) nog in aan­merking voor verbranding? Is er steeds een “minderwaardig” deel dat in aanmerking zal komen als brandhout? Wat is er duurzaam beschikbaar? Actie 3.2.1
  Welke maatregelen zijn voorhanden om deze houtstromen opti­maal ter beschikking te stellen voor verbranding (als laagste in de waardeketen)? Afstemming vraag en aanbod? Actie 3.2.1
  Wat is de geschatte totale beschikbaarheid van houtstromen die in aanmerking komen voor verbranding op korte en lange termijn (na cascadering)? Monitoring? Actie 3.2.1
  Is er nood aan minimum kwaliteitseisen voor het brandhout? Welke? Moet gestuurd worden richting pellets gezien pellet­toestellen (doorgaans) beter scoren op vlak van emissies? Actie 1.2.2
  Wat met gebruik van niet-commercieel hout voor verbranding (uit privébossen, …)? Wat met invoer? Actie 3.2.1
  Beperkte energie­vraag van woningen Welke verwarmingstechnologie is het meest aangewezen in lage energiewoningen met een beperkte warmtevraag?

  Welke verwarmingstechnologieën zijn mogelijk of helemaal niet geschikt voor verwarming in lage energiewoningen met beperkte warmtevraag?

  Is verwarming op hout mogelijk / nog geschikt voor lage energie­woningen? Welke?

  VEA

  Actie 1.2.2

  Kan in deze onderscheid gemaakt worden voor lokale ruimtever­warming als bijverwarming of voor sfeerdoeleinden (hout, gas, elektrisch, …)? VEA, …
  Hoe kan worden voorkomen dat houtverwarming in de omgeving hinder veroorzaakt voor passieve en lage energiewoningen met ventilatietype D? Is er sowieso een rol voor houtverwarming in een toekomstig goed geïsoleerd en geventileerd huizenpark? Actie 1.3.2
  Energie-efficiëntie, defossilisering en hernieuwbare energie Wat zijn de prognoses voor de groei van de diverse vormen van hernieuwbare energie voor huishoudelijke verwarming in kader van het beleid en de strategie inzake energie-efficiëntie, defossilisering en hernieuwbare energie? Defossiliseringsstrategie (transitiepad naar een fos­sielvrij gebouwenpark vast­leggen en inzetten)

  VEA

  Welke verwarmingstechnologieën voor centrale en decentrale verwarming blijven toelaatbaar tijdens deze groei van de diverse vormen van hernieuwbare energie voor huishoudelijke verwar­ming? Welke verwarmingstechnologieën en energiedragers wor­den in tussentijd uitgefaseerd? VEA
  Welke bijdrage aan de doelstelling voor hernieuwbare energie wordt hierbij in de toekomst verwacht van houtstook?

  Levert cascadering voldoende brandhout om de verwachte bijdrage in te lossen in een scenario waarin maximaal is ingezet op energie-efficiëntieverbetering en defossilisering van het Vlaamse huizen­park?

  Defossiliseringsstrategie (transitie-pad naar een fos­sielvrij gebouwenpark vast­leggen en inzetten)

  VEA, OVAM, ANB, actie 3.2.1

   

  De prioriteiten in kader van de Green Deal voor dit jaar zijn als volgt:

  • Oude en vervuilende houtstooktoestellen: uitwerking van een combinatie van maatregelen ter uitfasering van de oude en vervuilende houtstooktoestellen en droogleggen van de tweedehandsmarkt
  • Nieuwe houtstooktoestellen en retrofit: finaliseren van de BBT-studie
  • Gebruik: opmaak van code van goede praktijk inzake goed gebruik
  • Schouwmonden en ventilatieopeningen: opmaak van code van goede praktijk inzake correcte locatie van schouwmonden en ventilatieopeningen
  • Installatie, keuring, nazicht en handhaving: ontwikkeling van regelgeving met minimale voorwaarden voor deze aspecten
  • Registratie: uitwerking van registratiesysteem / databank voor huishoudelijke houtstooktoestellen

  Andere acties die lopende zijn of opgestart zullen worden in 2020 zijn: verbetering aanpak hinderklachten, filtering binnenkomende lucht, acties rond verdere kennisopbouw, certificatie installateurs,  keuzetool, actie droog stook, verbeterde monitoring houtstromen, … In oktober van dit jaar zal er een tussentijdse evaluatie worden opgemaakt. De visie rond huishoudelijke houtstook zal geleidelijk en organisch mee ontwikkeld worden en pas gefinaliseerd worden in 2022. We brengen je op de hoogte zodra er verdere concrete stappen in dit proces worden gezet.

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.
Spring naar toolbar